Boerenzwaluw

Hirundo rustica

Leefgebied en trend

Hoewel dit ooit één van de talrijkste broedvogels in en nabij landbouwgebied was, heeft ook de Boerenzwaluw flinke klappen gekregen in Vlaanderen. Nieuwe, moderne stallen (minder broedgelegenheid) en afname van de insectenrijkdom ten gevolge de intensivering van de landbouw en het erbij horend toenemend gebruik van insecticiden zorgden de voorbije decennia voor een grote afname. Toch kunnen we die afname moeilijk kwantificeren omdat we niet beschikken over historische aantalsschattingen op niveau Vlaanderen. Het ABV-project werd opgestart in 2007, wellicht reeds na de grootste crash van de populaties. Het is enigszins hoopgevend dat er sinds 2007 sprake is van een stabiele aantalsontwikkeling en men in Nederland zelfs een lichte toename vaststelt. Daartegenover staan de gebundelde, Europese cijfers uit 26 verschillende lidstaten die gemiddeld een duidelijke afname vaststellen.