Bosrietzanger

Acrocephalus palustris

Leefgebied en trend

De Bosrietzanger is een soort van vochtige ruigtesen moerasgebieden. In Vlaanderen haalt hij dan ook zijn hoogste dichtheden in de riviervalleien en de poldergebieden. Er werd op basis van de in 2007-2018 verzamelde ABV-data geen significante trend waargenomen voor Vlaanderen. Bij lokaal onderzoek in de Zuidelijke Dendervallei stelt men een lichte toename vast. Deze wordt,toegeschreven aan een toename van geschikthabitat dat vlot gekoloniseerd wordt door deze soort. In gebieden waar op grote schaal aan natuurontwikkeling wordt gedaan, zoals in de Waaslandhaven en in de Kruibeekse Polder, wordt een verdriedubbeling van de populatie vastgesteld (sinds resp. 2003 en 2006), terwijl de toename op de Rechterschelde-oever eerder beperkt bleef in diezelfde periode. Een meer accurate aantalsschatting voor Vlaanderen kan wellicht worden opgesteld na afloop van het terreinwerk voor de nieuwe vogelatlas. In Nederland en de andere ons omringende Europese landen vertoont de soort een stabiele trend.