Grote gele kwikstaart

Motacilla cinerea

Beschrijving: 

Leefgebied en trend

De voorkeurhabitat van Grote Gele Kwikstaarten zijn snelstromende beken en rivieren in bosrijke omgeving. Tijdens de vorige atlasperiode stelde men vast dat de soort zich sterk uitgebreid had naar het noorden en noordoosten van Vlaanderen alsook in West-Vlaanderen. De mogelijke instroom uit Wallonië en Nederlands-Limburg (waar de soort het zeer goed deed), het uitblijven van koude winters en de gemiddelde verbetering van de waterkwaliteit in Vlaanderen zijn hier belangrijke oorzaken van. Aanpassing aan meer artificiële leefgebieden zoals sluizen en waterzuiveringsinstallaties hebben wellicht ook een rol gespeeld in de vastgestelde toename. De soort is te schaars om opgepikt te worden door de ABV-monitoring en te algemeen om als BBV-soort jaarlijks te inventariseren op niveau Vlaanderen. Lokale resultaten uit de Denderstreek wijzen op een stabiele populatie in de periode 2000-2017 van 100-110 paren. In Limburg daarentegen stelt men (echter op basis van onvolledige gegevens) een toename vast van 40 paren in 2013 tot 63 in 2018. In Wallonië neemt de soort ook verder toe terwijl in Nederland de soort achteruitgaat in de oude kerngebieden langs de oostgrens (de reden hiervoor is onduidelijk) en vooruit gaat in de recent gekoloniseerde, meer westelijke regio’s.