Meerkoet

Fulica atra

Leefgebied en trend

In tegenstelling tot Waterhoen vergaat het de Meerkoet erg goed in Vlaanderen. In nagenoeg alle grote landschapstypes wordt een toename of minstens een stabilisatie van de aantallen in de periode 2007-2018 becijferd. Door haar grote aanpassingsvermogen aan de menselijke omgeving slaagt Meerkoet erin nog uit te breiden in stedelijk en suburbaan gebied. Daar waar seizoenale kruidruimingen in beken en rivierenwellicht slecht uitpakken voor een verborgen broedende soort als Waterhoen, ondervindt de verder van de oevers en meer open broedende Meerkoet hier minder of helemaal geen hinder van. In Nederland houdt de soort al lange tijd stand en blijven de aantallen stabiel terwijl verzamelde data uit 26 Europese lidstaten wijzen op een afname op de korte termijn.