Ronde zegge

Carex diandra

Habitat: 

Ronde zegge is een grondwaterafhankelijke soort van matig productieve, natte, venige graslanden, trilvenen en sporadisch ook van mesotrofe elzenbroeken. De standplaats wordt gekenmerkt door licht mineraalrijk grondwater met een stabiel peil, dat iets onder of gelijk met het maaiveld staat. In de winter kan het waterpeil iets boven het maaiveld uitkomen.