Slank wollegras

Eriophorum gracile

Habitat: 

Slank wollegras komt bij ons voor op ijzerrijk, voedselarm en waterverzadigd laagveen dat voldoende voorzien wordt van basekationen en zuurbuffering (zie ook breed wollegras BOEYE & VERHEYEN 1994). De aanvoervan sulfaatrijk grondwater is wellicht nefast door de omzetting naar giftig sulfide en het hierdoor vríjkomen van fosfaat uit de veenbodem (A.J.P. SMOLDERS, pers. med.).