Vlozegge

Carex pulicaris

Habitat: 

Vlozegge stelt zeer hoge eisen aan bodem en waterhuishouding. De soort gedijt enkel op zwak zure, fosfaatarme en vochtige humeuze zandgrond of veen. Bovendien is er een perfect evenwicht nodig tussen (zuur) oppervlaktewater en (basisch) grondwater, een situatie die onder meer kenmerkend is voor blauwgrasland. Het is enkel in dat vegetatietype, of in de schamele relicten die ervan overblijven, dat vlozegge nog voorkomt.