Alpenrus

Juncus alpinoarticulatus

Habitat: 

Alpenrus is in Vlaanderen gevonden in pioniersvegetaties langs de oever van een recent gegraven vijver op voedselarme zandige bodem en in een door kalkrijk kwelwater beïnvloed veenmoeras in de Kempen.