Geelgroene zegge

Carex demissa

Habitat: 

Geelgroene zegge is een soort waarvan de taxonomische positie lang niet zeker is: ze wordt soms als ondersoort van dwerg- zegge beschouwd. Dat heeft zijn weerslag op het kaartbeeld. Geelgroene zegge is een zegge van open, matig voedselrijke humeuze of venige gronden. De textuur varieert van grofzandig tot zandleem. De standplaatsen zijn nat, zonder dat ze onder water komen. In de winter kan het water wel tot op het niveau van het maaiveld of juist daarboven staan. De groeiplaatsen zijn zwak zuur en kalkarm. De plant wordt gevonden in de ijle begroeiing van greppels, padranden en schrale hooilanden. Lichte betreding en plaggen bevoordelen de soort.