Zilte greppelrus

Juncus ambiguus

Habitat: 

Zilte greppelrus wordt in België pas vanaf de vierde editie van de ‘Nouvelle Flore’ (LAMBINON et al. 1992) als een aparte soort onderscheiden. Voordien, in de eerste twee derden van de tweede karteerperiode, werd ze beschouwd als een ondersoort van greppelrus, wat ongetwijfeld ook nog na 1992 zijn weerslag heeft gehad op het onvoldoende noteren van het taxon. Min of meer zilte pionierssituaties in contactzones tussen land en water vormen de geschikte groeiplaatsen voor zilte greppelrus. Habitats zijn allerlei oeverzones (veedrinkputten, sloten enz.) en ondiepe, tijdelijk overstroomde laagten, vooral in graslanden, maar ook duinpannen en hogere schorrengronden, opgespoten terreinen, kreekranden enz.