Bleke zegge

Carex pallescens

Habitat: 

Bleke zegge groeit in tamelijk uiteenlopende biotopen, weliswaar steeds op zure tot zwak zure, kalkarme bodems. Het is vooral een soort van eerder lichtrijke bossen of bossen met een middelhout- of hakhoutregime op matig vochtige tot natte, lemige tot wat meer zandige gronden. Vegetatiekundig kunnen ze zowel tot het eiken-haagbeukenbos als tot het eiken-berkenbos gerekend worden. Vooral op kapvlakten, op open plekken en op verdichte bodems kan de soort vrij massaal maar gewoonlijk vrij kortstondig opduiken. Ook langs de wat zonniger, eerder vochtige bospaden van de vermelde bostypen komt ze voor. Daarnaast groeit de plant ook in vochtige heischrale, eerder voedselarme gras- en hooilanden. Op dergelijke plaatsen is ze misschien eerder een relictsoort van vroeger aanwezig bos. Zeker in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant is dat het geval.