Bleek bosvogeltje

Cephalanthera damasonium

Habitat: 

Bleek bosvogeltje heeft een voorkeur voor vochtige plaatsen in (kalkrijke) hellingbossen, die voornamelijk gedomineerd worden door haagbeuk en beuk. In bossen op zure ondergrond wordt bleek bosvogeltje slechts heel zelden gevonden. Af en toe houdt de soort ook enige tijd stand in donker wordende loofbossen. Ook in kalkgraslanden kan bleek bosvogeltje aangetroffen worden, zij het dan steeds in de buurt van struweel en langs bosranden.