Hazenzegge

Carex ovalis

Habitat: 

Hazezengge is een soort van heischraal grasland en kapvlakten. Ze komt vooral voor op zandbodems, maar ook enigszins uitgeloogde zandleem- en leembodems komen in aanmerking. Zelfs enigszins ontkalkt duinzand is geschikt. Ze staat vooral op (matig) vochtige standplaatsen, zowel op voedselarme als matig voedselrijke bodems.