Broedvogels waarvoor natuurdoelen zijn opgesteld

Voor alle bijlage 1-soorten van de vogelrichtlijn die regelmatig broeden in Vlaanderen zijn natuurdoelen opgesteld. Dat is ook het geval voor de bijlage 1-soorten die uitgestorven zijn maar vroeger regelmatig voorkwamen. Daarnaast is ook Grauwe kiekendief opgenomen omdat deze recent weer regelmatig broedt in Vlaanderen. Purperreiger is dan weer opgenomen in de natuurdoelen rond het Sigmaplan, deze doelen werden reeds in 2005 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Kleine mantelmeeuw is geen bijlage 1-broedvogel, maar hij staat in onderstaande lijst omdat hij een internationaal belangrijke populatie heeft in één gebied in Vlaanderen.

Vogel die broedt op hoge gebouwen