De soorten van de vogelrichtlijn

De Vogelrichtlijn heeft als doel alle in het wild levende vogelsoorten in Europa in stand te houden. De richtlijn is van toepassing op zowel de vogels, hun eieren, nesten als hun leefgebied. De soorten die beschermd worden staan op bijlage 1 van de vogelrichtlijn. Welke in Vlaanderen voorkomen zijn opgenomen in bijlage 4 van het 'natuurdecreet'.(opent nieuw venster) Voor alle soorten van bijlage 1 die regelmatig broeden in Vlaanderen zijn natuurdoelen opgesteld. Ook soorten die niet op bijlage 1 staan zijn beschermd, als ze voorkomen in belangrijke aantallen, zijnde meer dan 1 % van de biogeogafische populatie.

Gerelateerde pagina's