Veenbloembies

Scheuchzeria palustris

Habitat: 

In Vlaanderen is veenbloembies gevonden op dikke, verankerde veenmoskussens van geheel verlande vennen met een dik veenpakket. In echt hoogveen groeit de soort in de slenken van de randzone. De standplaatsen zijn niet extreem voedselarm en staan vaak onder invloed van minerotroof, toestromend grondwater. Vandaar dat veenbloembies vroeger ook wel in de uitgestrekte venen in de valleien van Kempense waterlopen gevonden werd. Gedurende het hele jaar moet de groeiplaats zeer nat blijven. Door uitdroging of eutrofiëring verdwijnt de soort.