Kleine veenbes

Oxycoccus palustris

Habitat: 

Kleine veenbes is een plant van venige natte heide, verlandende vennen en slenken van hoogvenen. De standplaatsen zijn steeds erg zuur en voedselarm. De watertafel is constant hoog en reikt tot het maaiveld of kent slechts geringe fluctuaties waarbij ze niet verder dan 20 tot 30 cm onder het maaiveld wegzakt. Kleine veenbes groeit optimaal op uitgroeiende veenmoskussens van verlandende vennen, in venige natte heide aan de rand van die vennen, of op plekken in natte heide waar constant zuur en voedselarm grondwater toestroomt. In het veenmos kiest de soort voor lage bulten of voor de flanken van hogere bulten. Bij eutrofiëring van het ven en bij verdroging van de groeiplaats verdwijnt de soort.