Eenarig wollegras

Eriophorum vaginatum

Habitat: 

Eenarig wollegras is kenmerkend voor hoogveenachtige heide en venvegetaties. Het groeit op erg natte en dikke veenbodems met een redelijk constante waterhuishouding. ln de zomer kan het water enkele decimeters onder het maaiveld wegzakken. De standplaats is verder zuur en voedselarm. Buiten hoogveen en zeer natte veenheide, vormen met veenmos verlandende vennen een optimale groeiplaats. Daar wordt eenarig wollegras gevonden op drijvende veenmoskussens. Het komt er voor op de ?anken en toppen van de hogere bulten. Zo vormt het soms de belangrijkste vegetatiecomponent van de centrale drijvende eilanden in geïsoleerde ringvennen. Bij oppervlakkige mineralisatie van het veen als een gevolg van lichte verdroging of brand, wordt eenarig wollegras bevoordeeld; het gaat dan hogere bulten vormen. ln de eerste, meer constant natte stadia van de veenmosverlandíng, groeit eenarig wollegras ijler.