Klein kroos

Lemna minor

Habitat: 

Klein kroos is veruit de algemeenste onder de kroossoorten. In eenzelfde vegetatielaag komt ze vaak voor in combinatie met andere kroossoorten (bultkroos en veelwortelig kroos, soms ook wortelloos kroos) en met kroosvaren, terwijl wat dieper in het water puntkroos een tweede, vrij in het water zwevende vegetatielaag vormt. Vaak is klein kroos totaal dominant op het wateroppervlak of codominant samen met bultkroos. Klein kroos heeft een relatief brede ecologische range en kan in allerlei watertypes gedijen, van mesotroof tot eutroof. Klein kroos is de best gedijende kroossoort in relatief voedselarme (fosfor- en stikstofarme) omstandigheden. Ze kan goed beschaduwing verdragen en is daardoor in staat ‘lang na te blijven’ in dichtgegroeide verlandingssituaties of dichte populaties van helofyten. Klein kroos groeit in allerlei stilstaande tot zwakstromende wateren, zoals poelen, tijdelijke plassen en sloten. In grotere wateren of bij sterkere stroming groeit de soort enkel in de luwte van de oeverzone en verscholen tussen moerasvegetaties.