Smalle waterpest

Elodea nuttallii

Beschrijving: 

Smalle waterpest is een invasieve exoot en mag niet meer worden verhandeld.
Smalle waterpest heeft bladeren in kransen van 2 tot 4 die smaller zijn dan 2 mm. De bladeren hebben langs de geleidelijk in een spits toelopende bladeren aan de top 27-29 tandjes, die je met een goede loep kunt zien. De randen van de bladeren zijn eveneens enigszins gebogen. Deze soort wortelt in de onderwaterbodem en vormt lange vertakte stengels. Op elk vertakkingspunt kunnen zich nieuwe wortels vormen, wat de bestrijding lastig maakt.

Beheer: 

In de eerste plaats dient te worden voorkomen dat de soorten zich verder kunnen verspreiden. Volledige bestrijding is niet altijd haalbaar. Het tijdelijk, maar voldoende lang droog leggen van de waterbodem, zodat de planten uitdrogen of doodvriezen, komt hiervoor het meest in aanmerking. Handmatige nazorg is noodzakelijk om ook gewortelde delen te verwijderen. Kan er niet bestreden worden, dan kan overlast worden verminderd via een jaarlijks maaibeheer.

Habitat: 

Smalle waterpest is een obligaat permanent ondergedoken waterplant. De soort komt voor in kanalen en vaarten, treksloten, kleinere en grotere plassen met stilstaand tot zwak stromend, hard, íonenrijk, vooral bicarbonaatrijk, soms vervuild water. Deze waterpest lijkt minder gevoelig voor brak water dan brede waterpest. De bodems van de groeiplaatsen kunnen mineraal tot nogal organisch zijn, van klei tot zand. De soort heeft een ruimere ecologische amplitude dan brede waterpest.