Rode dophei

Erica cinerea

Habitat: 

Rode dophei groeit in heide en heischraal grasland, op voedselarme, droge tot matig vochtige, humusarme zandgronden. Plaatselijk kan er enige leem- of grindbijmenging zijn. Heideof bermbegroeiingen met rode dophei zijn redelijk open. Als pionier doet de plant het goed op plagplekken in droge en vochtige heide.