Geel zonneroosje

Helianthemum nummularium

Habitat: 

Geel zonneroosje is een soort van kalkrijke droge tot vochtige duingraslanden en van voedselarme kalkhellingen in het binnenland. In duinen groeit het vooral in oudere, weinig verstoorde, soortenrijke graslanden met humeuze bodems. Buiten de duinen groeit geel zonneroosje enkel op de kalkgraslanden.