Kenmerken van Pro Silva-beheer

Pro Silva kenmerkt zich door een natuurvolgend en extensief beheer. Het bos wordt gezien als productiesysteem en als ecosysteem. Er worden vijf uitgangspunten gehanteerd:

1. Evenwicht: aandacht voor zowel economie als ecologie

Dit betekent dat er in het beheer wordt uitgegaan van een gezond evenwicht tussen economie en ecologie. Naast het bevorderen van de productiekant van het bos wordt er gewerkt aan het behoud en herstel van natuurwaarden. Het bestaande bos wordt als uitgangspunt genomen en van daaruit wordt gekeken welke ontwikkelkansen er zijn. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk inheemse boomsoorten, maar economisch interessante exoten kunnen ook een plaats krijgen. Daarnaast worden (onzekere) investeringen zoveel mogelijk vermeden, zoals bemesting, jeugdverzorging en opsnoeien. Natuurlijke processen in het bos worden zoveel mogelijk benut om beheerdoelen te realiseren. Natuurlijke verjonging wordt daarom verkozen boven aanplant.

2. Bedrijfszeker: risico’s beperken

Om risico’s zoals stormschade en het optreden van ziekten en plagen zoveel mogelijk te beperken, wordt er binnen Pro Silva gewerkt aan fysiek stabiele bomen en veerkrachtige bossystemen. Om te kunnen inspelen op de steeds veranderende (hout)markt wordt er gestreefd naar veelzijdige producten uit het bos. Dit betekent dat er wordt gestreefd naar een grote diversiteit in boomsoorten en houtkwaliteiten.

3. Flexibiliteit: niet moeten maar kunnen

Flexibiliteit hangt in grote mate samen met bedrijfszekerheid. Pro Silva-beheer is erop gericht om bossen te creëren die een groot vermogen tot aanpassing hebben bij veranderingen. Niet alleen door stabiele bosecosystemen te creëren, maar ook door te werken aan een breed palet aan houtsoorten en houtsortimenten die kunnen worden geoogst. Flexibiliteit betekent ook dat er in het beheer aandacht is voor de verschillende bosfuncties, zoals natuur, productie en recreatie.

4. Continuïteit: in stand houden van het bos

Bij Pro Silva-beheer is er steeds aandacht voor de volgende generatie en behoud van bestaande kwaliteit. Om het bosecosysteem met bijbehorende natuurwaarden en blijvende houtoogstmogelijkheden in stand te houden, wordt er continu gewerkt aan verjonging en wordt het bosklimaat zoveel mogelijk bewaard. Het verdwijnen van bosklimaat zorgt voor een teruggang in de bossuccessie met verlies aan nutriënten en productievermogen. Grootschalige ingrepen worden daarom vermeden.

5. Diversiteit: aandacht voor structuur en variatie

Binnen Pro Silva wordt veel belang gehecht aan structuurrijk bos. Dit betekent enerzijds dat het ontstaan van gelaagdheid (meerdere boometages) en spreiding in leeftijd wordt bevorderd. Anderzijds wordt ook gestreefd naar menging van boomsoorten. Tot slot is het behouden en herstellen van soortendiversiteit (onder andere bijzondere en zeldzame bossoorten) van belang.

Bij Pro Silva wordt er gestreefd naar gemengde bossen met veel structuurvariatie. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van kleinschalige ingrepen en natuurlijke verjonging.
Bij Pro Silva wordt er gestreefd naar gemengde bossen met veel structuurvariatie. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van kleinschalige ingrepen en natuurlijke verjonging. (Praktijkboek Bosbeheer)

Andere beheerbenaderingen

Lectuur

Jansen, J., Boosten M., Cassaert, M., Cornelis, J., Thomassen, E., Winnock, M. (2018). Praktijkboek Bosbeheer. Uitgave van Inverde (Vlaanderen) en Stichting Probos (Nederland).