Soortenrijkdom

Definitie: 

Soortendiversiteit of soortenrijkdom is het aantal soorten dat aanwezig is binnen één gebied. Het is één van de aspecten die de biodiversiteit van een gebied bepaalt.