Zachte dravik

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus

Habitat: 

Zachte dravik is een graslandsoort die in de eerste plaats talrijk aanwezig is in zonnige, vochtige tot droge en matig tot zeer voedselrijke bermen. In graslanden met een dichte grasmat moet de plant het hebben van opener plekjes, ontstaan door bodem- of vegetatieverstoring. In wegbermen met dichte begroeiingen van hoog opschietende kruiden beperkt zachte dravik zich vooral tot de overgangsstrook net naast de rijweg. Op plaatsen waar bodemverdichting en betreding zich het meest intensief manifesteren, blijft de plant vaak opvallend laag, met een bloeiwijze met weinig aartjes. Als eenjarige komt de soort ook veel voor in jonge onkruidbegroeiingen op plaatsen waar recentelijk grond is afgegraven of aangevoerd.