Wegedoorn

Rhamnus cathartica

Habitat: 

Wegedoorn groeit in struwelen en bossen op vochtige tot droge, voedselarme, kalkrijke bodems.