Waterkruiskruid

Senecio aquaticus

Habitat: 

Waterkruiskruid is een soort die groeit in een tamelijk brede range van natte graslanden. Optimaal staat ze in hooilanden die in de winter enige tijd overstromen, maar ook in begraasde graslanden (kamgrasweiden, zilverschoongraslanden) of in rietvegetaties langs sloten kan ze worden aangetroffen. Waterkruiskruid groeit vaak op venige bodems, op een zandige, kleiige of zandlemige ondergrond. Meestal is er sprake van kwel op de groeiplaatsen. In de Polders staat de soort vaak op plaatsen waar kwel vanuit de aangrenzende pleistocene Zandstreek aan de oppervlakte komt. In het binnenland gaat het meestal om kwel op de valleiflank van de rivieren, aangevoerd vanuit het omliggende hogere landschap.