Trosdravik

Bromus racemosus

Habitat: 

In navolging van LAMBINON et al. (2004) worden grote en ‘gewone’ trosdravik (resp. Bromus commutatus en B. racemosus) hier als aparte soorten behandeld; zie de taxonomische opmerking bij eerstgenoemde soort. Trosdravik s.s. komt voor in diverse types natte graslanden, waaronder tijdelijk overstroomde grasland, dotterbloemgrasland en ontziltend grasland. De bodemtextuur blijkt niet zo erg belangrijk te zijn, alhoewel alluviale kleibodems en venige bodems wellicht overwegen. Zand en leem behoren echter evenzeer tot de mogelijkheden. Trosdravik blijkt vooral op neutrale tot basische bodems voor te komen. Het is een uitgesproken hooilandsoort. Uit de milieugegevens, ontleend aan de opnames in de Vlaamse vegetatiedatabank, komt geen onderscheid naar voor tussen trosdravik en grote trosdravik.