Robertskruid

Geranium robertianum

Habitat: 

Robertskruid groeit op vochtige tot droge, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke plaatsen. De soort groeit zowel op beschaduwde plaatsen als in de volle zon. Ze is te vinden in de ondergroei van bossen en struweel, langs zomen, maar ook op meer kunstmatige milieus zoals spoorwegterreinen, stedelijke milieus (onder andere tuinen, braakliggende terreinen) enz.