Moerasstreepzaad

Crepis paludosa

Habitat: 

Moerasstreepzaad is een soort van dotterbloemgraslanden en van de verruigings- en bebossingsstadia daarvan. Qua bodem- textuur komt de soort hoofdzakelijk op diverse leemhoudende bodems voor (lemig zand, zandleem, leem), maar ze is zeker niet overal te vinden waar dat bodemtype aanwezig is. De combinatie met kwel lijkt noodzakelijk.