Grote muur

Stellaria holostea

Habitat: 

Grote muur is een soort die gewoonlijk bijzonder goed gedijt in de halfschaduw van lichte, rijpere loofbossen, bosranden, houtkanten en hagen. Ze groeit bij voorkeur op vochtige, licht zure tot vrijwel neutrale, matig stikstofrijke bodems. Bijna steeds is de bodemtextuur lemig tot lemig-zandig. Vooral op lichtrijke en wat warmere plekken in humeuze eiken-haagbeukenbossen kan de plant grote aaneengesloten – vrijwel tapijtvormende – populaties vormen. Dikwijls groeit grote muur in lange vegetatielinten aan de voet van oude lijnvormige landschapsstructuren, zoals bomenrijen en hagen. Eenmaal de houtige component van het landschapselement is verdwenen, zal de soort het zelden lang uitzingen en wordt ze vaak verdrongen door meer concurrentiekrachtige soorten zoals een aantal grassen en ruigteplanten. Alleen op wat schralere plekken, bijvoorbeeld in de buurt van mierennesten, houdt de soort dan nog stand.