Glad parelzaad

Lithospermum officinale

Habitat: 

Glad parelzaad is een soort van struwelen en zomen op droge, kalkrijke, voedselarme bodem. Glad parelzaad staat in de duinen vooral aan de rand van struweel of op plekken waar het struweel wat opengevallen is. In het krekengebied groeit glad parelzaad op dijken waar in de bodem kalkrijk schelpgruis aanwezig is.