Veldhondstong

Cynoglossum officinale

Habitat: 

Veldhondstong is een soort van pioniersmilieus en struwelen op droge, matig voedselarme, basische zandbodems. In de Duinen groeit ze in een breed gamma van vegetatietypes en milieus zoals mosduin, verstoorde wegbermen, bebouwde zones, zeereepduinen, evenals in open struweel en duinbos. Alleen gesloten grasland lijkt ze te mijden.