Gewoon barbarakruid

Barbarea vulgaris

Habitat: 

Gewoon barbarakruid is een plant van pioniersmilieus op vochtige, voedselrijke grond. De soort groeit vooral op dijken van rivieren en kanalen, maar ook in sloot- en wegbermen. De soort verschijnt vaak na allerlei graafwerken en verstoringen, maar verdwijnt wanneer het milieu nadien weer wat meer gestabiliseerd raakt. Langs de Grensmaas, waar van nature een dynamisch milieu in stand wordt gehouden, is het een talrijke plant op de oevers en op droogvallende grindbanken. De plant heeft een zekere voorkeur voor zandlemige en lemige bodems. Op zand wordt de soort minder waargenomen.