Bosandoorn

Stachys sylvatica

Habitat: 

Bosandoorn is een soort van licht tot matig beschaduwde plaatsen. Ze komt voor in tal van habitats, vaak op verstoorde plekken. Ze wordt aangetroffen in struwelen en open bossen, in bosranden, langs bospaden en hagen, in weinig frequent gemaaide wegbermen, langs rivieroevers en langs holle wegen. Als onkruid staat ze ook in tuinen. Meestal zijn de standplaatsen vochtig, licht zuur tot basenrijk en matig tot sterk voedselrijk. Het is een sterk competitieve soort, die door middel van uitlopers tamelijk grote oppervlakken kan innemen.