Veldkrekel

Gryllus campestris

Beschrijving: 

De veldkrekel komt in onze regio vooral voor aan randen van stuifzanden en droge heide, in een vrij lage, dichte grasvegetatie. Open zandige plekken worden door de jonge dieren gebruikt voor opwarming. In het nimfenstadium van de Veldkrekel is de aanwezigheid van veel kleine insecten als voedselbron belangrijk.

Beheer: 

De Veldkrekel is gebaat bij het behoud van open, schrale en grazige vegetaties met open plekken. Periodieke verstoring van de bodem lijkt gunstig voor de soort. Dit kan bereikt worden door plaggen, maar ook na boskap kan tijdelijk geschikt biotoop voor de veldkrekel ontstaan. Extensieve begrazing kan ook zorgen voor een goede vegetatiestructuur.