BWK: Overige graslandcomplexen met verspreide natuurwaarden

Onder deze noemer groeperen we graslanden die grotendeels soortenarm zijn, maar waar de aanwezigheid van verspreide natuurwaarden, bv. kleine landschapselementen, specifieke juridische implicaties heeft. We beperken ons tot complexen van soortenarme permanente graslanden met een zwak ontwikkeld slotenpatroon en/of microreliëf (hpr°), soortenarm permanent cultuurgrasland (hp) en zeer soortenarm, vaak tijdelijk grasland (hx). Alle andere graslandcomplexen vallen immers, juridisch gezien, onder deze van de eerste karteringseenheid.