Halfnatuurlijk grasland

Natuur onder invloed van de mens

Definitie: 

Halfnatuurlijke graslanden zijn vegetaties waar de mens op een vrij extensieve manier invloed uitoefent door middel van een extensief maaibeheer of het toepassen van lichte begrazing (met landbouwhuisdieren. Tot deze categorie kunnen onder meer heischraal grasland, blauwgrasland, dotterbloemgrasland en mesofiel hooiland gerekend worden. Overeenkomstige eenheden op de biologische waarderingskaart zijn respectievelijk Ha, Hm, Hc en Hu.