Zwarte mosterd

Brassica nigra

Habitat: 

Zwarte mosterd is een plant van zeer stikstofrijke, natte tot vochtige ruigten. Als pionier vestigt de plant zich dikwijls op lichtrijke of enigszins door struwelen beschaduwde plekken langs de oevers of op de aanpalende bermen van kanalen, rivieren en vijvers met wisselende waterstand. Daarnaast wordt zwarte mosterd ook aangetroffen op puin (bv. op landbouwwegen verhard met afbraakmateriaal), in ruderale duinen, op spoorwegterreinen en in ruige graslanden.