Zeepkruid

Saponaria officinalis

Habitat: 

Zeepkruid groeit in grasland en kruidige vegetaties op vochtige tot droge, matig voedselrijke standplaatsen. De soort komt talrijk voor in verstoorde duingebieden (vaak in de buurt van wegen en bebouwing). In het binnenland is het een soort van spoorwegterreinen, braakliggende percelen, opgespoten gronden enz. Langs de Grensmaas groeit ze op droge zonnige rivierdijken en op droge, zandige plaatsen in uiterwaarden.