Moeraswolfsklauw

Lycopodiella inundata

Habitat: 

Moeraswolfsklauw is een pionier van natte, voedselarme, zwak tot niet gebufferde zandgronden. De soort groeit optimaal op kale, onbegroeide plekken in natte heide, bijvoorbeeld op weinig betreden paden en plagplekken. Ze groeit daar zeer frequent samen met bruine en witte snavelbies en blauwe zegge. In de winter staan de groeiplaatsen regelmatig gedurende een korte tijd onder water. Deze wolfsklauw wordt ook gevonden op natte plekken in oude zandgroeven en op kale, onbemeste slootkanten op zandige bodems. Wanneer de successie verdergaat en de groeiplaatsen beschaduwd geraken, of bij verdroging en nutriëntenaanrijking, verdwijnt de soort.