Mannetjesvaren

Dryopteris filix-mas

Habitat: 

Mannetjesvaren is in Vlaanderen hoofdzakelijk een soort van bossen op vochtige tot droge, voedselarme tot matig voedselrijke, matig stikstofrijke tot stikstofrijke, zwak zure tot basische bodems. Ook op meer open plaatsen, zoals kapvlakten, duinstruweel en op (oude) muren kan de soort vrij algemeen zijn.