Heidespurrie

Spergula morisonii

Habitat: 

Heidespurrie is een pionier van grofzandige, zure en droge landduinen. Daar groeit de soort verspreid op plekken van het duin die minder verstuiven, namelijk in gestabiliseerde laagten met enige humusaccumulatie of tussen haarmossen en buntgras. Behalve in stuifduinen wordt de soort ook gevonden in open, droge, zure en onbemeste graslanden en bermen.