Driekleurig viooltje

Viola tricolor

Habitat: 

Driekleurig viooltje behoort tot een soortscomplex dat in Vlaanderen akker-, duin- en driekleurig viooltje omvat. Het aantal erkende taxa en de kenmerken om ze van elkaar te onderscheiden zijn sinds de negentiende eeuw geregeld in vraag gesteld en gewijzigd. Dat verschillende auteurs soms dezelfde taxa erkennen, maar de verschillen ertussen anders aflijnen, zorgt voor extra verwarring (JAUZEIN 1995). Het verwilderen van gekweekte, vandaag niet zelden kleinbloemige cultivars die deels zijn afgeleid van driekleurig viooltje, maakt het de streper ook al niet gemakkelijker. Driekleurig viooltje is, net als akkerviooltje, traditioneel vooral een soort van graanakkers op niet te zware grond. Anders dan het wat minder kieskeurige akkerviooltje, groeit driekleurig viooltje vooral op drogere, matig voedselrijke, kalkarme bodems. Als akkeronkruid doorstond het wellicht minder goed dan haar verwant de grondige transformatie van de moderne bedrijfsvoering in de landbouw. In het agrarische landschap is driekleurig viooltje vandaag als een gevolg daarvan grotendeels verdrongen naar akkerranden en niet te hoog opschietende, (vrij) schrale bermbegroeiingen op matig voedselrijke bodems.