Bosrank

Clematis vitalba

Habitat: 

Bosrank is een soort van zomen op basische, voedselarme tot matig voedselrijke, vochtige tot droge bodems. Ze groeit vooral aan bosranden en in houtwallen. Tijdens de laatste karteer- periode heeft de soort zich echter ook gevestigd in verstedelijkte gebieden, op spoorwegbermen en hier en daar ook op rivierdijken. Vermoedelijk via het spoor heeft bosrank de kust- duinen bereikt waar de soort zich gevestigd heeft in duindoorn- en ligusterstruwelen. Langs de Grensmaas groeit ze op de hogergelegen plaatsen in de uiterwaarden langs struwelen en bosranden.