Akkerwinde

Convolvulus arvensis

Beschrijving: 

Een zeer lastig akkeronkruid met diepe wortelstokken.

Habitat: 

Akkerwinde is een pionier op vochtige, zeer voedselrijke bodems. De soort verkiest zonnige standplaatsen waar de bodem regelmatig omgewoeld wordt. Het is een van de meest algemene onkruiden van akkerranden en omgewoelde wegbermen. Bovendien is de soort talrijk in allerlei andere storingsmilieus, zoals spoorwegterreinen, braakliggende terreinen enz.