door russen gedomineerd grasland (andere vegetatie hj)

Beschrijving: 

Deze graslanden kan je herkennen door de aanwezigheid van de vele russen. Het zijn de soorten Pitrus, Biezenknoppen en Zeegroene rus die veel aanwezig kunnen zijn in vochtige matig voedselrijk graslanden. Deze dominantie van russen wordt vaak veroorzaakt door overbegrazing of bodemcompactie met zware machines. Maar ook een sterk schommelde watertafel kan zorgen voor een russendominantie. Vaak zijn er naast de russen nog relictsoorten aanwezig van dotterbloemgraslanden of zilverschoongraslanden.

Graslanden die gedomineerd worden door Veldrus behoren niet tot dit natuurstreefbeeld. Deze veldrusgraslanden behoren afhankelijk van andere voorkomende soorten bij de basearme blauwgraslanden, de dotterbloemgraslanden of de kleine zeggenvegetaties. Ook wanneer deze vegetatie in een duinhabitat gelegen is behoort het niet tot dit natuurstreefbeeld, het sluit dan aan bij natuurstreefbeeld vochtige duinvalleien.

Natuurbeheer: 

Graslanden die gedomineerd worden door russen hebben vaak nog natuurwaarde. Als beheerder kan je volgende regels toepassen om de dominantie van russen te verminderen en een kruidenrijker grasland te krijgen:

  • voorkom sterke waterstandschommelingen
  • zorg voor een goede afvoer van regenwater via greppels
  • maai extra in najaar of winter
  • voorkom zodebeschadiging
  • begraas bij voorkeur met schapen of pony‟s, alleen intensief en in een jong groeistadium
  • bekalk als de pH lager is dan 4.8
  • bemest bij hoge fosfaattoestand van de bodem alleen met kunstmest-stikstof, patentkali en/of compost
  • combineer de maatregelen.