Vijfdelig kaasjeskruid

Malva alcea

Habitat: 

Vijfdelig kaasjeskruid treedt op in vrij ruderale vegetaties in wegbermen, langs dijken, in bosjes en aanplantingen en op stortterreinen.