Beenbreek

Narthecium ossifragum

Habitat: 

Beenbreek groeit op veen of op sterk humeuze, soms lemige, voedselarme, zure zandgronden. De standplaatsen zijn nat en vertonen slechts geringe schommelingen van de watertafel. Langdurige overstromingen verdraagt de soort niet. In natte heide staat beenbreek optimaal langs greppels met stromend oppervlaktewater en op plekken waar jong grondwater toestroomt, zoals de voet van grote duinmassieven en de rand van vennen in laagten die vanuit een groot gebied water ontvangen. In deze laatste gevallen kan de plant uitgebreide, haast monospecifieke begroeiingen vormen. Soms komt ze ook voor op veenmosdrijftillen in verlandende vennen of in gagelstruweel.