Spaanse aak

Acer campestre

Habitat: 

Spaanse aak is een grote heester of gewoonlijk klein blijvende boom, die in Vlaanderen vooral voorkomt op lemige tot zandlemige, neutrale tot kalkrijke bodems. De soort groeit op drogere tot matig vochtige gronden in loofbossen met een eerder goed verterende humuslaag. Ze houdt vooral van wat opener en lichtrijker bos met een goede natuurlijke drainage en bij voorkeur groeit ze er op hellingen met een zuidelijke expositie. In bossen met een hakhout- of middelhoutregime wordt de soort, bij een voor haar gunstig microklimaat, bevoordeeld en breidt zelfs gemakkelijk uit. Het meest nog groeit ze langs bosranden of langs wat bredere, naar het zuiden gerichte hout- kanten. Soms vindt men Spaanse aak in vrij lichtrijk beek- of rivierbegeleidend bos. Het is een soort met een zwakke voorkeur voor oud bos. Spaanse aak werd gedurende de laatste decennia meer en meer aangeplant, ook op kunstmatige gronden zoals met vliegas opgehoogde bodems en steenkoolstorten. Op dergelijke terreinen kan de soort zich op beschutte, lichtrijke standplaatsen gemakkelijk uitzaaien en verjongen.

Samenwerking en subsidies

Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP-project.